Minxo waxbarasho 

    Form ka minxada

    Fadlan tick ( √ ) saar qodobada kaa quseeya: